تبلیغات
دنیای WWE - متن آهنگ ورودی باتیستا
I walk alone
من به تنهایی می روم
I walk for miles inside this pit of danger
من مایلها در این چاله ی پر ازخطر می روم
A place where no one follows me
جایی که فردی به دنبالم نباشد
I walk alone
من به تنهایی می روم
Yeah
I’m sick of all these people talkin’ out their heads
من از مردمی که نمی فهمند و سخن می گویند متنفرم
I’ve never understood a damn thing that they said
من هیچگاه این افراد را درک نکردم..
From words to actions
از کلمات به اعمال
Never knowing what they’re about
آنها هیچگاه روبرویشان را درک نمی کنند..
I guess I’ll have to chew them off and spit them out
اید آنها رو همانند آدامس جوید و بعد هم ت کرد..
And I’ll say yeah
من می گویم آری
I walked for miles inside this pit of danger
من مایلها(کیلومترها) در این چاله ی پر ازخطر می رو
I’ve swallowed down a thousand years of anger
من تمام خشمم را به گلو فرو می برم..
A place where no one follows me
(من می روم) جایی که فردی دنبالم نباشد…
I walk alone
I walk alone
Yeah
I walked for miles inside this pit of danger
من مایلها(کیلومترها) در این چاله ی پر ازخطر می روم
I’ve swallowed down a thousand years of anger
من هزار سال خشمم را به گلو فرو می برم..
A place where no one follows me
(من می روم) جایی که فردی دنبالم نباشد…
I walk alone
I walk alone