تبلیغات
دنیای WWE - متن آهنگ ورودی رندی اورتون

I Hear Voices in My Head

توی سرم دارم صداهایی می شنوم

 

They Council Me

منو راهنمایی می کنند

 

They Understand

منو میفهمن

 

They Talk To Me

باهام حرف می کنند

 

You Got Your Rules and Your Religion

قانون و دینت رو داری

 

All Designed To Keep You Safe

همه جمع شدند تا تو در امنیت باشی

 

But When Rules Start Getting Broken

ولی وقتی اعتقادات شروع به شکستن کنه

 

You Start Questioning Your Faith

توشروع به پرسش در مورد ایمانت میکنی

 

I Have a Voice That Is My Savior

صدایی دارم که ناجی منه

 

Hates To Love and Loves To Hate

نفرت به عشق و عشق به نفرت

 

I Have the Voice That Has the Knowledge

صدایی دارم که دانایی داره

 

And The Power To Rule Your Fate

و قدرتی برای سلطه به سرنوشتت

 

I Hear Voices Crying

صدای گریه می شنوم

I See Heroes Dying

میبینم که دلاوران می میرند

 

I Taste the Blood That's Drying

مزه ی خونی که در حال مردن است را میچشم

 

I Feel the Tension Rising

احساس می کنم بحران داره بالا میگیره

 

All the Lawyers Are Defenseless

همه ی حقوقدانها بی دفاع هستند

 

All the Doctors Are Disease

همه ی دکترها مریض هستند

 

And The Preachers All Are Sinners

و همه ی واعض کننده ها گناه کارند

 

And The Police Just Take the Grease

و پلیس هم که فقط رشوه میگیره

 

All You Judges You Are Guilty

همه ی قاضی ها مجرمند

 

All the Bosses I Will Fire

همه ی رئیس ها رو اخراج می کنم

 

All You Bankers Will Have Losses

همه ی بانکدار ها مال هاشون رو از دست میدند

 

And Politicians Are All Liars

و همه ی سیاستمدار ها دروغگو اند